Ogłoszenie: Północny Regiment - Regulamin
Północny Regiment - Regulamin Wewnętrzny

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

&1

1. Nazwa koalicji to: Północny Regiment.
2. W skład koalicji Północny Regiment wchodzą następujące Teamy: Avilo, Never Fail Gdańsk, Baltic Airsoft.
3. Docelowym miejscem działania koalicji jest Gdańsk.
4. Koalicja może działać na terenie całego kraju, także poza granicami, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. Lecz skupia się na obszarze Województwa Pomorskiego.
5. Północny Regiment posiada sztandar/flagę grupy, oznaki ID i odznaczenia wg ustalonego wzoru.
6. Północny Regiment jest Apolityczny.

Rozdział II. Cele i zasady działania Koalicji Północny Regiment.

&2

1. Działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i jej umacniania.
2. Głównym założeniem koalicji jest współpraca pomiędzy grupami członkowskimi:
a) Wspólne wyjazdy na manewry,milsimy i scenariusze ASG.
b) Na wszystkich wyjazdach koalicji Północny Regiment, teamy członkowskie działają razem, pod jednym spójnym systemem dowodzenia.
c) Prowadzenie wspólnych szkoleń z zakresu taktyki czarnej i zielonej. Organizowanie szkoleń edukacyjnych i doskonalenia umiejętności w zakresie pierwszej pomocy i ochrony zdrowia, strzelectwa sportowego, wspinaczki i survivalu. Organizowanie treningów wytrzymałościowych/kondycyjnych, oraz propagowanie sportowego stylu życia.


&3

2. Przyjmowanie do koalicji Północny Regiment nowych Teamów AS.
3. Godne reprezentowanie koalicji Północny Regiment na tle środowiska Airsoftowego (czyt. Rozdział IV. &8,2-e)
4. Na manewrach czy też milsimach czynne angażowanie się w mechanikę gry.
5. Działalność członków koalicji odbywa się na zasadach pracy społecznej.
6. Wszystkie spotkania wewnętrzne Północnego Regimentu są przeznaczone dla Operatorów koalicji, obowiązuje zakaz przybywania osób trzecich w trakcie tych spotkań.
7. Do pkt.6. Dopuszcza się możliwość uczestniczenia osób trzecich w spotkaniach, po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sztabem, obecności tych że osób.
8. Regularne spotkania odbywające się średnio co tydzień.

Rozdział III. Sztab - dowództwo koalicji Północny Regiment.

&4

1. Struktura organizacyjna Północnego Regimentu składa się ze Sztabu Północnego Regimentu i trzech Sekcji Operacyjnych ( A,B,C ) Osoby zarządzające, wyżej wymienionych struktur określa drzewo Dowodzenia Północnego Regimentu.

&5

1. W skład Sztabu Północnego Regimentu wchodzą: Dowódcy operacyjni, Z-cy dowódcy operacyjnego,Kapitanowie Operacyjni.
2. W skład Sekcji Operacyjnych wchodzą: Kapitanowie sekcji.
3. Sztab Północnego Regimentu jest nadrzędną strukturą dowodzącą nad Sekcjami i ich Kapitanami.

&6

3. Do kompetencji Sztabu należą, ma prawo:
a) Kierowanie bieżącą działalnością koalicji Północny Regiment ( Dowodzenie Operacyjne P.Regimentem )
b) Realizowanie uchwał Własnych do Regulaminu koalicji.
c) Uchwalenie planów działania i budżetu koalicji oraz zatwierdzenie z ich wykonaniem.
d) Wyznaczanie osób odpowiedzialnych za realizację konkretnych działań.
e) Przyjmowanie kandydatów do Teamów na okres próbny-Rekrutacyjny.
f) Stwierdzanie ustania członkostwa.
g) Upominanie bądź zawieszanie Operatora za nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu wewnętrznego i Statutu, z możliwością nałożenia kary zawieszania.
g) Podejmowanie decyzji w sprawach budżetu.
h) Logistyka wyjazdów na manewry.
i) Organizowanie zebrań porządkowych, odbywających się średnio raz na cztery miesiące.
j) Moderowanie: Forum, kanału na YouTube, Fanpage Facebook, Picasa.
k) Organizowanie szkoleń.
l) Reprezentowanie Grupy na zewnątrz i utrzymywanie dobrych stosunków z innymi Teami AS.
ł) Pilnowanie by Operatorzy przestrzegali postanowień Regulaminu - w razie wystąpienia nadmiernego łamania Regulaminu i ignorowania uwag ze strony Sztabu usunąć z spotkania.

Rozdział IV. Prawa i obowiązki pełnoprawnego operatora w koalicji Północny Regiment.

&7

1. Członek koalicji ma prawo:
a) Brać udział we wszystkich formach działalności koalicji, chyba że Regulamin stanowi inaczej lub istnieją inne ograniczenia np. osobiste lub czynniki zewnętrzne które mu to uniemożliwiają.
b) Być informowanym o oświadczeniach i decyzjach Sztabu koalicji, informowanym również o zmianach w Regulaminie.

&8

2. Członek koalicji ma obowiązek:
a) Przestrzegać zapisów Regulaminu.
b) Wykonywanie i zastosowanie się do poleceń wydanych przez SZTAB koalicji ( czyt.jako rozkaz sztabowy )
c) Stosować się do postanowień i uchwał Sztabu koalicji.
d) Przestrzeganie ogólnie przyjętego PRAWA ASG
e) Dbać o dobre imię i wspólne dobro koalicji.
g) Uiszczenie składek przeznaczanych na zakup naszywek, sprzętu ( namiotów,pojazdów ) materiałów promocyjnych, odzieży. Decyzje o otwarciu zbiórki składek poprzedza zabranie konsultacyjne, na konkretny dany cel. Wysokość składki ustalana jest przez Walne Zebranie podczas zebrań porządkowych.
h) Uiszczenie składek członkowskich raz w miesiącu, na konto bankowe koalicji Północny Regiment. Wysokość składki ustalana jest przez Walne Zebranie podczas zebrań porządkowych.
i) Stawiać się na spotkaniach koalicji,w przypadku nieobecności bądź spóźnień usprawiedliwiać nieobecność, spóźnienia.
j) Stawiać się na zebraniach porządkowych, odbywających się średnio raz na cztery miesiące, maja one status "obowiązkowy" dla wszystkich Operatorów. Chyba że istnieją inne ograniczenia np. osobiste lub czynniki zewnętrzne które mu to uniemożliwiają. I status "zamknięty" dla osób trzecich.
k) Nosić oznaczenia ( oznaka ID ) Północnego Regimentu na prawej ręce na wysokości barku.

&9

3. Zawieszenie Operatora Północnego Regimentu ( 1 do 6 miesięcy ) zostaje wszczęte gdy:
a) Operator nagminnie łamie Regulamin wewnętrzny i postanowienia Statutu.
b) Podchodzi lekceważąco do powierzonych mu zadań i poleceń.
c) Działa na szkodę grupy Północnego Regimentu, głosząc obraźliwa formę na jej temat i psując jej dobre imię w internecie czy na innych spotkaniach w środowiskach ASG/militarnych.
d) Ignoruje Sztab Północnego Regimentu i struktury dowodzące,obrażając i za kwestionując go.

4. Przynależność Operatora Północnego Regimentu ustaje w wypadku/gdy:
a) Wykluczenie na podstawie decyzji SZTABU koalicji.
b) Nie usprawiedliwionej 2-miesięcznej nieobecności we wszystkich formach spotkania, do których ma prawo Operator ( czyt. &7)
c) Za destabilizowanie i działanie na szkodę Północnego Regimentu.
d) Za działalność sprzeczną z prawem.
e) Operator nagminnie łamie Regulamin wewnętrzny i postanowienia Statutu.


Rozdział V. Członkostwo w koalicji Północny Regiment.

&10

1. W koalicji wyróżniamy dwa rodzaje członkostwa:
a) Pełnoprawny operator Regimentu.
b) Rekrutacyjne.
2. Rekrutacja następuje do poszczególnych Temów: Avilo, Never Fail Gdańsk, Baltic Airsoft.
3. Okres rekrutacji trwa 6 miesięcy, w tym okresie rekrut musi odbyć min.12spotkań szkoleniowych bądź wyjazdowych na otwarte manewry i minimum 4 treningi kondycyjne, w tym czasie rekrut zostanie poddany szkoleniom na pełnoprawnego operatora Regimentu.
4. Za cały okres rekrutacji danego rekruta odpowiedzialny jest SZTAB i to on decyduje czy dana osoba zostanie przyjęta do poszczególnego Teamu.
5. Okres rekrutacyjny POZYTYWNY może zakończyć się szybciej z powodu dobrego zaangażowania i determinacji rekruta.
Okres rekrutacyjny NEGATYWNY może zakończyć się szybciej z powodu łamania zasad uchwalonego Regulaminu koalicji.
6. Rekrut to osoba pełnoletnia, niekarana prawnie, z nienadszarpnięta opinią w środowisku Airsoftowym.
7. Podczas całego procesu rekrutacji rekrut będzie poddawany szkoleniom, na których Sztab P.Regimentu między innymi będzie sprawdzać:
- Predyspozycje fizyczne;
- Predyspozycje intelektualne;
- Nastawienie na standaryzacje grupy;
- Opinię danego rekruta w środowisku ASG;
- Zaangażowanie w rozwój koalicji;
- Czynne udzielanie się na forum ( www )
- Przestrzeganie ogólnie przyjętego PRAWA ASG


Regulamin - Północny Regiment ( v. 2.1 )

2016.06.22
03-07-2013, 22:55